Energi

Fysikens energiprincip säger att energi varken kan skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas eller överföras. Kraftbolagen tycker ändå att de skapar energi åt företag och hushåll, men speciellt hushållen uppmanas att spara på energin. Om hushållen blir framgångsrika på att använda mindre energi innebär det att andra kan använda mer av energikakan. Får hushållen i så fall någon rimlig kompensation för att de sänker sin inomhustemperatur under vintern, eller bakar bröd på eftervärmen eller bara använder datorn en timme om dagen? Självklart inte, men hushållen har övertygats om att de gör en insats för miljön, vilket inte stämmer om den sparade energin i alla fall används, men av någon annan.

Byte av energislag

Vill man istället göra en insats för miljön på energiområdet kan man se till att endast använda mindre miljöskadliga alternativ. Nästa gång du byter elleverantör kan du exempelvis välja att bara köpa el från förnyelsebara källor. De förnyelsebara energislagen är sol, vind, vatten och biobränsle. I Sverige utgörs i stort sett hälften av vår elkonsumtion redan idag av energi från dessa källor, och Sverige har målet att bli helt klimatneutralt vilket sannolikt betyder att bruket av förnyelsebara energislag behöver öka.

De icke förnybara energislagen utgörs av de fossila bränslena naturgas, kol och olja. Kärnkraften förlitar sig på den ändliga resursen uran, och är därmed inte heller hållbar på sikt. Förutom den stora miljörisken som kärnkraftshaverier innebär är det också problematiskt med den väldigt cyniska inställningen att framtida generationer måste leva med vårt kärnavfall i 100000 år.

En slamkrypare bland bränslen är torv, vilket i Sverige har klassats som förnyelsebart biobränsle. Det nybildas mycket riktigt torv, men det tar tiotusentals år. Att Sverige vill kalla torv för förnyelsebart biobränsle har förmodligen ekonomiska orsaker, men med samma resonemang skulle vi kunna kalla våra rullstensåsar för en förnyelsebar resurs, vilket de är om vi bara vill vänta på nästa istid först. Ur ett geologiskt perspektiv blir även fossila bränslen förnyelsebara.

Framtiden

I framtiden kommer troligtvis ännu mer av energin, både i Sverige och globalt, att utgöras av förnyelsebar energi. Solceller och batteriteknik utvecklas hela tiden och blir mer effektiva. Det finns en stor potential för vind-, våg- och tidvattenkraftverk.

Man kommer att utveckla smartare elnät, och koppla samman de ännu mer i framtiden. De smarta elnäten kan tillsammans med smartare elapparater omfördela energin mellan toppar och dalar, så att energin används på ett mer optimalt sätt.

För framtiden finns det spännande utvecklingsprojekt. Man funderar på genomskinliga solceller som alltså samtidigt skulle kunna vara byggnadens fönster. Man försöker komma på hur kall fusionskraft kan fungera, vilket skulle ge i stort sett obegränsat med energi. Man talar om den fjärde generationens kärnkraftverk som till stor del skulle använda sig av gammalt kärnavfall och på så sätt spara på jordens uran och förhoppningsvis även leda till att lagringstiden för kärnavfallet kan reduceras avsevärt.

Biotekniker och nanoforskare arbetar samtidigt med att försöka kopiera växternas fotosyntes, processen som växternas gröna delar använder för att fånga in och lagra solenergin. Om endast någon av dessa utvecklingslinjer lyckas kan det, i kombination med energibesparingar, ge oss en ljusare framtid utan växthuseffekt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *