Förnybar energi

Förnybar energi är energi som kommer från källor som inte kan ta slut. Så klart kan man hävda att olja är förnybar i ett långt perspektiv, men då pratar vi om ett perspektiv som är så många miljoner långt att det helt saknar betydelse för mänskligheten. Vad man brukar kalla för förnybar energi är främst vattenkraft, solenergi, bioenergi och vindkraft.

Just bioenergi är nog inte lika bekant för gemene man som solceller, vattenkraftverk och vindmöllor. Här i Sverige är bioenergi energi som fås genom direkt eller indirekt omvandling av biologiskt material samt även torv. Utomlands klassas inte torv som förnybar energi så det faktiskt tar några tusen år för det att bildas.

Den största andelen av biomassan kommer idag från skogsbruket. Energiskog är ett känt begrepp och är oftast snabbväxande pilträd av släktet salix. Träden kan avverkas redan efter 3-5 år när de är 5-7 meter höga medan en vanlig granskog tar över 50 år på sig att bli avverkningsbar. Med energiskog kan man avverka marken oftare. Energiskog är bra på flera sätt, förutom att det eldas upp och blir värme. Träden tar upp mycket kväve så att de växer ännu bättre, vilket gör att om man planterar i närheten av vattendrag och åkrar når en mindre mängd kväve sjöar och hav för att där orsaka övergödning och algblomning.

Energiskog kan även rena marken på tungmetaller som kadmium. Träden kan planteras på ren odlingsmark, men även på ställen där det är mindre praktiskt med spannmål eller vall. Vill man så kan man även sätta salix mellan åkrar och ängar för att förhindra att jorden förflyttar sig eller på små åkerlappar som lönar sig dåligt för odling.

När träden nått önskad storlek avverkar man dem och flisar ner dem till träflis för värmeproduktion. Man låter stubbarna stå kvar ett tag för att skjuta nya sticklingar man sen kan odla nya träd av.

Bioenergi kan även odlas av spannmål, och går då i första hand till etanoltillverkning. Jordbruket bidrar med ca 2 % av bioenergiproduktionen medan skogsbruket står för den största delen.

Vad som skulle kunna utnyttjas mer är restprodukter ifrån jordbruket. Halm kan brännas för värmetillverkning och gödsel kan producera biogas. Biogas produceras även på våra återvinningsstationer och slammet ifrån våra vattenreningsverk kan också användas till biogasproduktion.

För att förnybar energi ska bli möjlig att satsa på för den enskilde mark- eller fastighetsägaren hade det underlättat om regelverket blev lättare och avgifterna för att sälja egenproducerat elöverskott blev lägre. Att lägga solpaneler på ladugårdar, ridhus och maskinhallar hade kunnat hjälpa miljön. Att utvinna värme ur stallets gödselstack hade kunnat hålla stallet och sadelkammaren varmt om vintern och förhindrat sönderfrusna vattenkoppar och vattenledningar till hästar och jordbruksdjur. Tyskland är ett föredöme med solpaneler på väldigt många ridhustak.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *